top of page
ARC1.png

דו-מימד, תלת מימד והדמיות

מערכי שיעור

שיעור מס' 1

מערך שיעור

 • חלונות ארכפלוס - מנהל הגרסאות, חלון השרטוט, חלון ההדמיה

 • מרחב עבודה - תפריטים, אייקונים, אזור השרטוט (ראשית הצירים + מצב הצירים), שורת הכוונה

 • התאמה אישית - הוספת סרגלי אייקונים, שינוי מיקום סרגלים, שפות והגדרות, קיבוע שינויים

 • תנועה במרחב הדו ממדי והתלת ממדי - תנועת זום, תנועת Pan, תנועת Orbit

 • סרגל הכלים הבסיסי "מאגר כלים" - קטגוריות שונות בסרגל, סוגי הלחיצה בסרגל

 • שרטוט קירות מקונטור - שרטוט פוליגון, המרת פוליגון לקיר חיצוני

 • שרטוט עם קווי עזר - קווי עזר מקבילים לצירים (פקודות שקופות), קו עזר לפי אופסט

 • שרטוט פינות - תיקון פינת קיר

 • תצוגת תלת ממד, מבטים, סוליד

 • שרטוט פתחים – גלריית פתחים, מיקום מדויק של פתח

 • מידות – מידות אוטומטיות פנימיות, מידות אוטומטיות חיצוניות, מידות רגילות גושים וכללי

Anchor 1
שיעור מס' 2

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • שרטוט קירות מגלריה  - שרטוט מדויק לפי מרחק, מדידת אורך, אפשרויות ה ALT

 • אפשרויות הבחירה – בחירה נקודתית, בחיר לפי חלון, בחירה חכמה לפי אלמנט

 • הסתרה / הצגה – הסתרה והצגה לפי שלבים

 • עריכה נקודתית / לפי קבוצה – לחצן ימני לעומת אייקון

 • פתיחת קבצים – פתיחת קבצי ARC+

Anchor 2
שיעור מס' 3

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • המרות – DWG, PDF

 • שכבות – מנהל השכבות, שכבה חדשה, שכבה נוכחית, סטטוס שכבות

 • שרטוט עם ספריית החשמל

 • שרטוט עם אובייקטים מספריה – אפשרויות עריכה, אפשרויות עריכה מתקדמות

 • שרטוט עם אובייקטים חיצוניים – הורדת אובייקטים חיצוניים, תיקון קנ"מ לאובייקטים

 • ספריות מורחבות

 • שליחת קבצים

Anchor 3
שיעור מס' 4

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • פעולות שינוי ועריכה – עקרונות עבודה, הזזה, העתקה, סיבוב, מראה, יישור, מתיחה

 • שרטוט פוליגונים – שרטוט חופשי, שרטוט לפי צורה, עריכת פוליגון

 • שרטוט סולידים – שרטוט חופשי, שרטוט לפי צורות קבועות

 • אובייקט אישי – יצירת אובייקט אישי, שמירת אובייקט 2d/3d

 • חישוב שטחים בסיסי – פוליגון שטח

 • הדמיה – כניסה לחלון ההדמיה, עבודה עם מבטים מובנים

Anchor 4
שיעור מס' 5

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • שרטוט לפי תמונה – הצבת תמונה בשרטוט, תיקון קנ"מ תמונה, שרטוט לפי תמונה

 • שרטוט בקומות במצב דו ממד - X-ref דו ממדי, עריכת קובץ מקור

 • איחוד קומות למודל תלת ממדי – עקרונות עבודה עם קומות, התייחסות לנקודת הייחוס

 • הדמיה – תנועה בחלון ההדמיה, מצב תצוגה (חומר/ צבע ששורטט / מסה בלבד)

Anchor 5
שיעור מס' 6

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • שרטוט קירות (מתקדם) – שבירת קיר, הסתרת מילוי קירות

 • מדרגות אוטומטיים – שמירת 2d / 3d

 • שרטוט משטחים אוטומטיים – משטח מורכב (בטון, חול, ריצוף)

 • שרטוט משטחים עם חור – עקרונות החסרת סולידים

Anchor 6
שיעור מס' 7

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • עקרונות עבודה – עקרונות עבודה עם חתכים, חזיתות וקובץ המקור

 • מנהל החתכים והחזיתות – הפקת חתכים אנכיים, תכנית, חזיתות

 • הצגת קשר בין קובץ מודל לקובץ חזית/חתך

 • הדפסה (ממסך עבודה) – סגנונות הדפסה קיימים, מדפסת ממשית / וירטואלית, הדפסה לפי קנ"מ

Anchor 7
שיעור מס' 8

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • שרטוט דו ממד – הוספת אובייקטים דו ממדים, הוספת קו קרקע לחזית וחתך

 • שרטוט מידות ומפלסים – מפלסי גובה בתכנית ובחתך

 • מילוי, האץ' ודוגמאות – הוספה לפי פוליגון סגור

 • האץ' ודוגמאות – הוספה לפי אזור סגור

 • תכונות הקו  - צבע קו, סוג קו, עובי קו, דגימת תכונות קו, עדכון תכונות הקו

 • הדפסה (ממסך עבודה)  - יצירת סגנון הדפסה אישי, הגדרת עובי קווים

Anchor 8
שיעור מס' 9

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • טקסט  - כתיבה לפי סגנונות קיימים, עדכון מלל, עדכון לפי סגנון, יצירת סגנון אישי לטקסט

 • התאמה אישית של התוכנה - סידור תפריטי האייקונים, סידור הגדרות התוכנה

 • תבנית אישית Template – עקרונות עבודה עם תבנית אישית, יצירה, עריכה, עדכון

 • מידות – יצירת סגנון אישי למידות, מידות הרחבה (זווית, קשת, רדיוס), עריכת קו מידה

 • סגנונות – יבוא סגנונות ושכבות בין קבצים

Anchor 9
שיעור מס' 10

מערך שיעור

קבצי שיעור

 • שרטוט דו ממד –  שרטוט קווים, עריכת קווים

 • שרטוט קירות מתקדם  - שרטוט קיר עגול, יצירת קיר אישי

 • שרטוט פתחים מתקדם – פתח בקיר עגול, הגדרת סגמנטים בקיר קשת

 • שרטוט גג רעפים אוטומטים – שרטוט קיר לפי גג, יצירת גג רעפים, עריכת גג רעפים

 • הדפסה (גיליון הדפסה) –  עבודה עם גיליון ההדפסה, יצירת גרמושקה, הדפסה מגיליון ההדפסה

Anchor 10
שיעור מס' 11

מערך שיעור

 • מידול מתקדם  - שרטוט נפחים מתקדם

 • קווי עזר מתקדם – חלקוה לחצאים, חלוקת מקטעים, קו עזר אנכי

 • שרטוט קירות מתקדם  - שרטוט נישה בקיר, שרטוט תוספת לקיר

 • בלאי בקובץ – זיהוי ותיקון בלאי בקובץ

 • הדמיה – עקרונות חלון ההדמיה, מבטים מובנים, יצירת מבטים, תנועה במרחב 2d/3d, שליטה במצלמה, תפריט רקע, תפריט תאורה טבעית (תאורת שמש), תפריט חומרים (בסיס)

Anchor 11
שיעור מס' 12

מערך שיעור

 • תצוגה בזמן אמת

 • תפריט תאורה מלאכותית – שרטוט גוף תאורה, הוספת חומר מסוג אור, הוספת הארה

 • תפריט חומרים – עקרונות הנחת חומר, תאורה זמנית, דגימת חומר, מחיקת חומר, תצוגה סופית

 • תיקיית חומרים אישית – יצירת חומר אישי

 • תפריט ההפקה – הפקת תמונה, איכות תמונה

Anchor 12
bottom of page